Wat heeft KDO u te bieden

Onze sportvereniging bestaat uit verschillende afdelingen, te weten Veldvoetbal, Zaalvoetbal, Handbal, Volleybal en DAG (Dance - Aerobics - Gymnastiek). Al deze afdelingen hebben een eigen bestuur. Informatie over de bestuursopzet en dergelijke vindt u bij de verschillende afdelingen op deze Website. Daarnaast wordt er nog op informele wijze door dames en heren aan trimmen gedaan.

Vele verenigingen maken gebruik van onze prima, nieuwe, faciliteiten. Voorbeelden hiervan zijn onder meer twee badmintonverenigingen die hun wedstrijden in onze eigen sporthal spelen, de lokale EHBO vereniging, diverse honkbalclubs, een vogelvereniging, een klaverjasvereniging, et cetera. Overdag wordt het complex gebruikt door het schoolonderwijs dat gymnastieklessen geeft in onze sporthal.
KDO is opgericht in 1945 en is voor onze gemeenschap (De Kwakel) een grote vereniging (ongeveer 1300 actieve leden) met een sterke regionale aantrekkingskracht. Wij zijn een gezonde vereniging met oog voor de toekomst. Zo wordt er jaarlijks gericht in de vereniging geïnvesteerd om de faciliteiten in prima conditie te houden.

Verder vinden wij, in de gehele breedte, het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met onze jeugd. Hiervoor hebben wij binnen onze vereniging een jeugdbeleidsplan ontwikkeld. Op deze website vindt u meer informatie over ons jeugdbeleidsplan.
Wilt u verdere informatie, neem dan gerust contact op met één van onze contactpersonen of stuur een e-mail naar bestuur@kdo.nl .

<< Sportvereniging KDO nieuws
Nieuws
 • Korte weergave ALV 21 november

  25 November 2019

  Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV)  van 21 november zijn de volgende punten behandeld.

  De notulen van de ALV van 22 november 2018 worden vastgesteld.

  De ALV gaat akkoord met het voorstel van het hoofdbestuur met ingang van 1 januari 2020 de frequentie van Ons Doel te verlagen naar eens per twee weken. De website zal worden aangepast zodat speelschema’s en andere informatie makkelijker te vinden zijn.

  Het jaarverslag van het seizoen 2018-2019 wordt vastgesteld. Dit verslag vind je terug onderaan dit bericht.

  De penningmeesters worden gedechargeerd voor het door hen gevoerde beheer.

  Harry van de Rotten staat op het rooster van aftreden. Er zijn geen tegenkandidaten. Met acclamatie gaat de vergadering akkoord met zijn herbenoeming.

  Kees de Kuijper staat op het rooster van aftreden maar heeft helaas besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De voorzitter bedankt Kees uitgebreid voor zijn enorme bijdrage de afgelopen jaren aan het beheer van het sportpark en benadrukt nogmaals dat de vereniging Kees zal missen. 

  Het hoofdbestuur stelt vervolgens voor de portefeuille van Kees te verdelen onder de overige hoofdbestuursleden en met een dagelijks bestuur van drie leden door te gaan. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

  De nieuwe portefeuilleverdeling vind je op: https://www.kdo.nl/sportvereniging-kdo/algemeen/bestuur/

  Tijdens de rondvraag komen er diverse punten aan de orde die door het hoofdbestuur zullen worden geadresseerd.


  BESTUURSVERSLAG 2018 - 2019

  Voor u ligt het jaarverslag 2018-2019 van sportvereniging KDO. Het hoofdbestuur kijkt terug op een sportief jaar; de afdelingsbesturen hebben hier zoals gebruikelijk hun pijlen op gericht. Het hoofdbestuur heeft het afgelopen seizoen veel tijd gestoken in de gemeentelijke projecten die onze vereniging raken, waaronder de vernieuwing van het huurcontract (waarin ook afspraken over onderhoud worden ogenomen) en de laatste activiteiten met betrekking tot de aanleg van het tweede kunstgrasveld. Ook is veel tijd besteed aan het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen om de veranderende wetgeving toe te passen en aan de verdere verduurzaming van ons sportpark.

  Huurcontract Gemeente Uithoorn

  Sv KDO huurt het sportcomplex van de Gemeente Uithoorn. Het hierbij behorende huurcontract liep tot 1 januari 2019; eind 2018 is afgesproken dat het huidige contract doorloopt, totdat het nieuwe contract wordt gesloten.

  De gemeente wil nagenoeg gelijkluidende huurcontracten met de diverse (buiten-)sportverenigingen opstellen. Om die reden overleggen de buitensportverenigingen ook onderling teneinde tot goede afspraken te kunnen komen. De gesprekken zijn al in de zomer van 2018 gestart, maar kennen, zoals meer gemeentelijke projecten, een lange doorlooptijd. Indien niet tijdig een nieuwe overeenkomst kan worden gesloten zullen wij de huidige overeenkomst opnieuw verlengen.

  Nieuwbouw “De Rietkraag”

  Het afgelopen jaar zijn we door de gemeente en de projectontwikkelaar onregelmatig op de hoogte gehouden over de geplande nieuwbouw naast ons sportpark. Ook de (tijdelijke) veiligheids- en parkeerproblematiek heeft daarbij onze aandacht.

  Bij nieuws wordt een ieder via Ons Doel en de website op de hoogte gebracht.

  TERUGBLIK

  Commissies en vrijwilligers

  We kijken als bestuur weer terug op een sportief en gezellig jaar. Een jaar waarin weer veel werk is verzet door de verschillende commissies die onze vereniging kent.

  De activiteitencommissie houdt zich met name bezig met feesten voor de jeugd. De websitecommissie zorgt dat de website up to date blijft en dat Ons Doel ook digitaal te lezen is.

  De sponsorcommissie zorgt voor behoud van huidige sponsors en werving van nieuwe sponsors. Het afgelopen jaar heeft deze commissie onder meer via de sponsornieuwsbrief, de sponsorpagina in Ons Doel en via narrow casting aandacht gegeven aan de diverse sponsormogelijkheden bij KDO. Zo zijn er diverse nieuwe reclameborden langs de velden van de voetbal en de handbal te zien en zijn diverse teams weer in nieuwe kleding gestoken.

  Wij zijn de sponsors altijd veel dank verschuldigd voor deze vorm van ondersteuning van onze vereniging.

  Een aparte vermelding verdienen elk jaar de vrijwilligers die zich voor sv KDO inzetten. Zonder deze vrijwilligers zou de vereniging niet kunnen bestaan. Zij doen veel voor de vereniging en dat geeft ook hun betrokkenheid aan. Door middel van de kerstattentie, de kerstlunch, de kaderbijeenkomst en dergelijke proberen wij als vereniging ook iets terug te geven aan onze vrijwilligers en onze waardering voor hen uit te spreken.

   Ledenadministratie

  De ledenadministratie verwerkt jaarlijks zo’n 700 mutaties als aanmeldingen en opzeggingen, verhuizingen, wijzigingen in emailadressen en bankrekeningnummers. Daarnaast verzorgt de ledenadministratie jaarlijks de incasso’s van de contributies, inclusief de daarbij ‘behorende’ storneringen, facturen en aanmaningen.

  Ons Doel

  Naast de informatieverschaffing over onze vereniging via Ons Doel en de website, komt tegenwoordig veel informatie over wedstrijden digitaal naar de leden, bijvoorbeeld via apps van de sportbonden. Met ingang van 1 januari 2020 zal Ons Doel dan ook eens in de twee weken worden gemaakt en gebracht bij de leden die Ons Doel als clubblad ontvangen.

  Kantine en beheer

  Onder leiding René de Jong en Carlo Fritschy is het beheer van het gehele complex en de verzorging van leden en bezoekers in de kantine weer tot grote hoogte gebracht. Een compliment aan hen, de (kantine-)vrijwilligers en het schoonmaakpersoneel is hier wederom op zijn plaats

  Bezuinigingsacties

  De in de voorgaande jaren ingezette bezuinigingsacties hebben dit jaar zichtbaar postief financiele gevolgen gehad. Het niet meer per post versturen van Ons Doel heeft dit seizoen een kostenbesparing van zo’n € 6.000 opgeleverd.

  Inmiddels zijn offertes aangevraagd voor LED-verlichting in de sporthal en bij het tweede en eerste voetbalveld.Voor deze grote investeringen zullen wij subsidies aanvragen. Deze investeringen zullen in de toekomst een forse verwachte lagere energienota opleveren.

  Per 1 januari 2019  is de btw-wetgeving voor sportorganisaties aangepast, waardoor onze vereniging helaas niet meer kan profiteren van het btw-voordeel van 15% bij diverse investeringen en kostenposten. Per saldo werkt deze Europese aanpassing voor ons kostenverhogend uit, hetgeen nu al zichtbaar is geworden in de cijfers van het tweede deel van het seizoen 2018/2019. 

  TOEKOMST

  Op 1 september 2020, dus aan het begin van het komende seizoen, bestaat onze vereniging 75 jaar. Dit jubileum zullen wij zeker vieren en wel in de laatste week van augustus. De contouren van het programma zijn al zichtbaar!

  Voor het lopende seizoen (en kort daarna) verwacht het hoofdbestuur zich intensief bezig te moeten houden met het aangaan van een nieuw huurcontract, de nieuwbouw in De Rietkraag en de verdere verduurzaming van ons sportcomplex.

Evenementen
Weer
 • 20,8°
  Zwaar bewolkt
  Heet, heter, heetst!
Buienradar.nl