KDO visie op jeugdvoetbal

De visie van de s.v. KDO op jeugdvoetbal is gebaseerd op een drietal uitgangspunten, de 4-S’ en van s.v. K.D.O.:
- Jeugdvoetbal bij s.v. K.D.O. is een sportief gebeuren
- Jeugdvoetbal bij s.v. K.D.O. is een sociaal gebeuren
- Jeugdvoetbal bij s.v. K.D.O. is gebaseerd op spelvreugde
- Jeugdvoetbal bij Sportvereniging K.D.O. gaat uit van School gaat voor

Sportief
Het eerste uitgangspunt is dat we een sportvereniging zijn. Dat betekent dat centraal in ons jeugdbeleid de jeugdopleiding staat. Daarbij hebben wij twee doelen voor ogen, die voor ons alle twee even belangrijk zijn. Het ene is dat we er naar streven om het voetbalpeil over de volle breedte van onze vereniging omhoog te krijgen. Dit doen we vanuit de veronderstelling dat als je je sport beter beheerst, je er meer plezier aan beleefd en daardoor langer actief je sport zult bedrijven.
Het andere doel is dat we er naar streven om jaarlijks vanuit onze jeugdopleiding jongens en meisjes door te laten stromen naar onze seniorenselectieteams. Met die teams willen we op eigen kracht, dus zonder het aantrekken van spelers van buiten tegen vergoeding, zo hoog mogelijk voetballen.
Eén van de voorwaarde om dit te kunnen bereiken is dat we er naar streven om voor al onze teams goede trainers en goede begeleiders neer te zetten, die passen bij het ambitieniveau van het betrokken team. Dit kunnen we bereiken door te stimuleren dat onze eigen mensen voetbaltrainers opleidingen gaan volgen en / of de jeugdvoetbalbegeleidercursus.

Sociaal
Het tweede uitgangspunt is dat we een sociale sportvereniging zijn ingebed in de Kwakelse gemeenschap. Dat betekent dat ons jeugdbeleid ook moet bijdragen aan de continuïteit van de vereniging als sociale ontmoetingsplek in De Kwakel. Dit willen we bereiken door jeugd (en hun ouders) zoveel mogelijk te betrekken bij de organisatie van de verenigingsactiviteiten, zodat we ook in de toekomst uit eigen gelederen het kader kunnen halen dat nodig is om een sociale sportvereniging draaiend te kunnen houden. Leren dat verantwoordelijkheid nemen leuk is kan wat ons betreft niet vroeg genoeg beginnen. De ouders hebben ook een belangrijke taak in dit geheel. We zullen daarom bij de aanvang van het seizoen een ouderavond beleggen waarin informatie wordt gegeven over het hoe en het wat bij de s.v. KDO

Spelvreugde
Het derde uitgangspunt is dat spelvreugde bij ons centraal staat bij de vormgeving van het technisch jeugdbeleid. Hier verstaan we onder:
- Dat iedereen moet kunnen presteren naar vermogen
- Dat er ruimte is voor individuele ontwikkeling
- Dat teamvorming een wezenlijk onderdeel is van de jeugdopleiding

School gaat voor
Het vierde uitgangpunt is dat de sportieve jeugdopleiding bij onze vereniging moet samengaan met de educatieve opleiding op school. De sportieve opleiding welke wij verzorgen vormt hiermee een goede afwisseling. Hieronder verstaan wij:
- Dat het sporten bij KDO een goede afwisseling is met de activiteiten voor school
- Dat jeugd hun maatschappelijke stages van school bij KDO kan lopen
- Dat in tijden van tentamens en examens de school voor gaat op de sportactiviteiten