Aanmelden als nieuw lid bij KDO veldvoetbal

Lid worden bij KDO
Het lid zijn van een vereniging brengt naast lid zijn ook verplichtingen met zich mee. Naast je sport beoefenen zullen wij je een enkele keer vragen of je voor de vereniging hand en spandiensten kan verrichten. Want alle leden maken samen de vereniging. Naast het beoefen van je sport behoort ook het betalen van je lidmaatschap. De contributie is noodzakelijk om over de faciliteiten kunnen beschikken die nodig zijn om onze geliefde sport te kunnen beoefenen.

Ieder seizoen kunnen de contributies veranderen. Redenen hiervan zijn vaak de stijgende vaste en variabele kosten waar wij als club mee te maken hebben. Uiteraard proberen we dit zo min mogelijk te laten gebeuren of in ieder geval de stijging zo laag mogelijk te houden. Maar soms zullen we moeten om de club financieel gezond te houden.

Contributiebedrag
Iedereen die lid wil worden of die lid is van KDO zal het volledige contributiebedrag dienen te betalen dat jaarlijks vast gesteld wordt. In het overzicht is te zien wat een ieder dient te betalen. (zie subhoofdstuk contributie). De hoogte van de contributie is exclusief het clubblad “Ons Doel’. De kosten voor dit abonnement is hier te vinden.

Betalingsperiode
In juli of augustus worden de leden op de hoogte gebracht van de ophanden zijnde incasso (meldingen rechtstreeks of via clubblad). Zij worden dan gevraagd om voor voldoende saldo te zorgen. Dit is nodig om onnodige storneringen te voorkomen. De eerste run wordt standaard uitgevoerd in begin september. (Is het totaal aan contributie voor het gezin groter dan € 250,- kan men de vereniging verzoeken een deel per 1-11 te betalen)

Incassoprocedure
De contributie wordt in de 1e week van de maand september (of bij een regeling vanaf augustus) automatisch geïncasseerd van het opgegeven bank- of girorekeningnummer. Bij een mislukte incasso wordt binnen 14 dagen opnieuw geprobeerd de contributie automatisch te incasseren. Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatisch incasso af te geven (er wordt door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de contributie voor 1 september te betalen.

Heeft u tegen het automatisch incasseren principiële bezwaren, dan kunt u dat aangeven bij de ledenadministratie (admin@kdo.nl). Mocht men niet via automatische incasso willen betalen dan dient men voor 1 september betaald te hebben. Als dit niet heeft plaats gevonden, dan zal de club de spelers (leden) pas niet uitgeven en kan er helaas niet gesport worden en zal men niet als lid geregistreerd staan. De contributie blijft dan wel verschuldigd.
Let op: er worden dus voorafgaand aan het seizoen geen facturen en/of acceptgiro’s verstuurd. Wordt men tijdens het seizoen lid, dan zult u vooraf ingelicht worden over de verschuldigde contributie.(de incassi vinden dan plaats per 1-11- of 01-01).

Betalingsregeling
Een betalingsregeling is in principe mogelijk, maar het gaat niet vanzelf en moet goed onderbouwd zijn. Mocht men een betalingsregeling willen treffen, dan dient men voor 1 juli contact op te nemen met de ledenadminstratie (admin@kdo.nl). Er zal wel een eenmalige opslag van € 5,00 worden berekend i.v.m. administratiekosten.

Een betalingsregeling geldt in principe voor 1 seizoen. Elk seizoen moet een nieuwe betalingsregeling worden overeengekomen. Alle afspraken omtrent een betalingsregeling uit het verleden gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen.

Wanbetaling
Als ook de tweede automatische incasso, om wat voor reden dan ook, mislukt wordt door de ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende persoon en/of begeleidende kaderleden om te achterhalen of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn. Denk aan een verkeerd doorgegeven bankrekeningnummer.

Aanmaning
Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de ledenadministratie schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen de contributie alsnog te voldoen. Tot die tijd mag er niet gevoetbald worden. De ledenadministratie geeft dit ook door aan betrokken aanvoerder/ leider, trainer, coördinator en kaderleden. Als de vertraging te wijten is aan het betreffende lid, zal een bedrag van € 5,00 voor administratiekosten in rekening worden gebracht.

Proefperiode
Een pupil (tot en met de onder de 12) die niet via een overschrijving bij KDO is gekomen ,mag eerst vrijblijvend meetrainen. Na 3 weken kan men beslissen of men wel of niet lid wordt. Tot de definitieve keuze, zal men niet aangemeld worden als bondslid.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 seizoen. Men dient schriftelijk (via het opzeggingsformulier op website) op te zeggen bij de ledenadministratie of een overschrijving aan te vragen naar aan andere club. Dit dient allemaal te gebeuren voor de uiterlijke sluitingsdatum van 15 mei.

Opzeggen na sluitingsdatum
Indien men toch na de afgesproken sluitingsdatum (uiterlijke sluitingsdatum seizoen bepaald door KNVB) besluit om toch nog te stoppen of overschrijving aan te vragen, is men het gehele contributiebedrag verschuldigd aan de sv KDO.

Uitzonderingen
Mochten er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het bestuur van sv KDO in deze handelen naar eigen inzicht en volgens redelijkheid en billijkheid.

Evenementen
Weer
  • 15,9°
    Zwaar bewolkt
    Vanmiddag opnieuw regen- en onweersbuien
Buienradar.nl