Nieuws

<< Sportvereniging KDO nieuws
Nieuws
 • Agenda Algemene ledenvergadering

  12 november 2013

  Aan alle leden en donateurs van alle afdelingen van Sportvereniging KDO

  (vanaf 16 jaar)

  Hierbij nodigen wij u uit voor de:

   

   

  ALGEMENE LEDENVERGADERING van Sportvereniging KDO,

  welke wordt gehouden op donderdag 21 november 2013 om 21.00 uur in de 2de kantine.

  Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening door de voorzitter Berry Groen
  2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 22 november 2012
  3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 16 mei 2013
  4. Mededelingen en ingezonden stukken
  5. Bespreking jaarverslag
  6. Bespreking financiële stukken
  7. Beleidsplan 2014-2019
  8. Bestuursverkiezing
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

  Toelichting Agendapunt 8

  Door periodiek aftreden is een vacature ontstaan voor de positie van penningmeester en de positie van bestuurslid beheer. Harry van de Rotten en Jeroen van Roy stellen zich herkiesbaar als penningmeester en bestuurslid beheer voor een periode van drie jaar.

  Mochten er eventuele tegenkandidaten zijn voor de functie van penningmeester en bestuurslid beheer, dan gelieve een lijst van ten minste 10 personen met geldige handtekening, waarvan die van de kandidaat, waarmede hij of zij te kennen geeft een eventuele bestuursfunctie te aanvaarden, bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter te overhandigen.

  Namens het hoofdbestuur van de s.v. KDO

  Judith Riemersma, secretaris

  Rooster van aftreden KDO hoofdbestuur

  2013:    Harry van de Rotten (penningmeester)

  2013:    Jeroen van Roij (beheer)

  2014:    Berry Groen (voorzitter)

  2014:    Cora Bartels (2e penningmeester)

  2014:    Hans Venekamp (beheer)

  2015:    Andy Verstelle (vice-voorzitter)

  2015:    Judith Riemersma (secretaris)