Organogram

organogram KDO

De Organisatie van s.v. KDO

De ALV (Algemene Ledenvergadering) komt minimaal één keer per jaar bij elkaar om het door het hoofdbestuur gevoerde beleid goed- dan wel af te keuren. Alle leden van de vereniging hebben stemrecht op de ALV. Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, alsmede de beide penningmeesters en beide secretarissen.

Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdelingsoverschrijdende werkzaamheden. Het Stichtingsbestuur Sporthal (SBS) wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het DB, een vertegenwoordiger van gebruikers van de sporthal en een vertegenwoordiger van het onderwijs. Het SBS is verantwoordelijk voor de exploitatie van de sporthal op het K.D.O.-complex.

Het Hoofdbestuur (HB) wordt gevormd door de leden van het DB en de voorzitters van de afzonderlijke afdelingen. Tot de taken van het hoofdbestuur behoren onder andere: · toezicht op de financiën van de gehele vereniging · financieel beheer van de kantine, etc. · faciliteitenbeheer, zoals het onderhoud van gebouwen, inboedel, speelvelden, kantinezaken en het clubblad · coördinatie tussen de afdelingen · coördinatie van de sponsoring · coördinatie van incidentele activiteiten.

De afdelingen kennen allemaal hun eigen ledenvergadering en hun eigen afdelingsbestuur. De afdelingen organiseren het daadwerkelijke sporten binnen de s.v. K.D.O.. Op basis van hun technisch beleid trekken zij trainers aan, delen teams in, onderhouden ze contacten met hun eigen sportbond en collega-verenigingen, et cetera. Via deze organisatie bedrijven wekelijks ongeveer 1.150 mensen hun sport bij de s.v. KDO.